Gaelscoil Bhéal Átha na Slua

-

Gaelscoil - Scoil Uí Cheithearnaigh - Gaelscoil Bhéal Átha na Slua

Baile Fúinn Cúlra na Scoile Foireann Nuacht An Lá Scoile

 

Scoil Uí Cheithearnaigh

..

Béal Átha na Slua, Co. na Gaillimhe - Ballinasloe, Co. Galway.
Uimhir Rolla: 19969H
................R-Phost: scoiluich@eircom.net.......... Fón: (090) 9644347....
.

Bord Bainistíochta/Board of Management

 

Lean muid ar Aghaidh Leabhar- Follow us on Facebook

School Enrolment 2018

Tá Iarratais á dtógáil faoi láthair againn.

Féach an polasaí Iontrála thíos.

School Enrolment is currently underway

All applications for enrolment will be dealt with as per our enrolment policy.

 

Please see our enrolment policy below.

 

Téigh i dteagmháil leis an oifig - Please contact the school

For information on enrolments for Sept 2018

090 9644347 nó scoiluich@eircom.net

 

 

Back to school Information Pack - 22/08/17

 

Féilire 2017/18 - School Calendar

All children to wear their full school uniforms with their school shoes.

Éadaí scoile le bróga scoile.

 

 

 

.(Please see Nuacht section for our current news).....

...IARRATAIS - APPLICATIONS for enrolment..........

............................ .

Polasaithe eile - other policies..........

 

.. a a a a a aa a a a a..... ..... .....

...................... .................Féilire 2017/18 - School Calendar

 

School Self-Evaluation (SSE) - Féin-Mheastóireacht Scoile (FMS

.

Coicís na n-Iarratas - School Enrolment Fortnight 12-26/01/17

Téigh i dteagmháil leis an oifig - Please contact the school

For information on enrolments for Sept 2017

090 9644347 nó scoiluich@eircom.net

.....

.

.

Ar an leathanach seo: .............................................................................................On this page:

 

**************************************************

.

Polasaí Iontrála - Enrolment Policy

.

....

Réamhrá - Introduction

Tá an polasaí seo á chur le chéile i gcomhthéacs an Acht Oideachais 1998. Tá Bord Bainistíochta na scoile le cead ón bPatrún, á chur le chéile chun cabhrú le tuismitheoirí/caomhnóirí páistí a chlárú sa scoil. BeidhCathaoirleach an Bhoird, Seán Ó Tuile, agus an Príomhoide, Ruairí Ó hAnnluain, sásta aon cheisteanna a fhreagairt maidir leis an bpolasaí seo.

This policy is being formulated in the context of the 1998 Education Act. The school’s Board of
Management with the agreement of the Patron, are putting it together to assist parents to enrol their children in the school. The Chairperson, Seán Ó Tuile and the Principal Ruairí Ó hAnnluain will be happy to answer any questions in relation to this policy.

1. Sonraí na scoile:

Seoladh:


Gaelscoil Uí Cheithearnaigh......................Uimhir Fóin: (090) 9644347
Béal Átha na Slua ......................................Uimhir Rolla: 19969H
Co. na Gaillimhe ........................................R-phost: scoiluich@eircom.net

2. Gaelscoil le héiteas Caitlicigh do bhuachaillí agus do chailíní, faoi phátrúnacht Deoise Chluain Fearta.
3. Scoil atá ag brath ar dheontaisí agus achmhainní mhúinteora ón Roinn Oideachais agus Scileanna.
Beidh an scoil ag feidhmiú faoi rialacha na Roinne.
4. Ní ghlacfar le níos mó páistí ná atá molta ag an Roinn Oideachais agus Scileanna
5. Leanfaidh Gaelscoil Uí Cheithearnaigh an Churaclam Bunscoile mar atá leagtha amach ag an ROS.

1. School Details:


Address:
Gaelscoil Uí Cheithearnaigh ....................Phone: 090 9644347
Béal Átha na Slua, .....................................Roll Number: 19969H
Co. na Gaillimhe ........................................Email: scoiluich@eircom.net


2. Catholic ethos primary Gaelscoil for boys and girls under patronage of “The Diocese of Clonfert”
3. A school depending on grants and teacher resources from the Dept. of Education and Skills. The school will operate under DES rules.
4. The number of children offered places will depend on current recommendations from
the Department of Education and Skills.
5. Gaelscoil Uí Cheithearnaigh will follow the National School Curriculum as laid out by the DES.

I gcómhthéacs rialacha agus cláracha na Roinne, Cearta an Phatrúin mar a leagtar amach san Acht Oideachais 1998, tacaíonn Gaelscoil Uí Cheithearnaigh leis na prionsabail a leanas:

In the context of the rules and programmes of the DES, the rights of the Patron as laid out in the Education Act 1998, and the money and resources available to the school, Gaelscoil Uí Cheithearnaigh supports the following principles.

1. Cuimsitheacht, go háirithe maidir le páistí a chlárú le bac éigin nó riachtanas oideachais speisialta
2. Cothromaíocht i dtaobh áit a fháil sa scoil agus ról iomlán a ghlacadh sa scoil
3. Rogha tuismitheora maidir le clárú
4. Meas ar éagsúlacht luachanna, creidimh, traidisiúin, teangacha agus slite beatha

1. Inclusivity, especially re: registering children with a disability or with special educational needs
2. Equality in getting a place in the school and taking part fully in school life
3. Parents’ right of application for their child
4. Respect for different values, religions, traditions, languages and ways of life

Bunaíodh Gaelscoil Uí Cheithearnaigh le freastal a dhéanamh ar éileamh bunoideachais Lán-Ghaeilge i mBéal Átha na Slua agus sa cheantar mórthimpeall. Tugtar tús áite sa scoil dá bhrí sin, do pháistí a thógtar le Gaeilge.


Gaelscoil Uí Cheithearnaigh was founded in response to the need for Primary Education through Irish in Ballinasloe. In the allocation of school places, preference is given therefore to children being brought up through Irish.

Aithnítear cearta tuismitheoirí/caomhnóirí a bpáistí a chlárú ina rogha scoile áitiúla, ach tá Bord Bainistíochta Ghaelscoil Uí Cheithearnaigh freagrach freisin as cearta phobal na scoile trí chéile, agus go háirithe cearta pháistí na scoile atá cláraithe cheana féin. Éilíonn sé seo breith chóir chothrom, ag cur leas na bpáistí ar fad san áireamh.

While recognising the rights of parents/guardians to register their child in the local school of their choice, the Board of Management of Gaelscoil Uí Cheithearnaigh must also recognise the rights of the existing school community, and in particular, the children already enrolled. This requires balanced judgements while acting in the best interests of the children.

Clárú Naíonáin Shóisearacha

• Is féidir le páistí, a bheidh ceithre bliana d’aois roimh thús na scoilbliana agus a chomhlíonann na critéir thíosluaite, cur isteach ar áit sa scoil.
• Glacfar le foirmeacha clárúcháin le linn an chéad choicís iomlán scoile de Mhí Eanair sa bhlian sula dtosnóidh sé/sí sa scoil. (i.e. Eanair 2013 le haghaidh Meán Fómhair 2013).
• Beidh cruthú ag teastáil le páistí atá á dtógáil as Gaeilge nó a fhreastail ar Naíonra.

Junior Infant Enrolment:
• Children enrolling in Junior Infants must turn 4 before the first day of the school year and must fulfill the criteria below.
• Registration forms will be accepted during the first two full weeks of school in January prior to the child starting school (i.e. January 2013 for September 2013)
• Proof will be required for families who are raising their children in Irish or for children
attending a Naíonra.

Critéir Clárúcháin

Déanfar scagadh ar na foirmeacha iarratais roimh 1ú Feabhra agus tabharfar freagra ar na hiarrthóirí go léir i scríbhinn taobh istigh de 3 sheachtain. Tabharfar tús áite, in ord aoise, do:

1. Pháistí atá á dtógáil le Gaeilge atá 4 ar nó roimh 30 Aibreán. Beidh agallamh i gceist anseo chun éiteas na Gaelscoile a chosaint.
2. Dheartháireacha agus dheirfiúracha de dhaltaí atá ag freastal ar an scoil atá 4 ar, nó roimh 30 Aibreán.
3. Pháistí atá cláraithe i Naíonra Tír na n-Óg agus a chaitheann scoilbhliain ann (beidh teastas ag teastáil chun é seo a chruthú) agus atá 4 ar nó roimh an 30 Aibreán
4. Pháistí atá cláraithe i Naíonra eile agus a chaitheann scoilbhliain ann (beidh teastas ag teastáil chun é seo a chruthú) agus atá 4 ar nó roimh an 30 Aibreán
5. Caitlicigh atá 4 ar nó roimh an 30 Aibreán.
6. Pháistí atá 4 ar nó roimh 30 Aibreán.
7. Pháistí atá 4 tar éis 30 Aibreán.
8. Iarratas déanach - is de réir an dáta ina dtagann na hiarratais sin isteach a chuirfear iad ar an liosta.
Sa chás go dtagann roinnt iarratas isteach le chéile, is in ord aoise a chuirfear iad.

Enrolment Criteria:
The application forms are processed and ordered before February 1st and all applicants receive an answer within 21 days. The following is the order of priority in offering places, with each criteria having been sorted according to age:
1. Children being raised in Irish who are 4 on or before 30th April – an interview will be involved in order to maintain the ethos of a Gaelscoil.
2. Siblings of children already enrolled in the school / siblings of past pupils who are 4 on or before 30th April
3. Children who are enrolled in Naíonra Tír na n-Óg and who attend for a minimum of one school year and who are 4 on or before 30th April. (certificate will be required as proof of attendance)
4. Children who are enrolled in any other Naíonra and who attend for a minimum of one school year and who are 4 on or before 30th April. (certificate will be required as proof of attendance)
5. Catholic Children are 4 on or before 30th April.
6. All other children who are 4 on or before 30th April.
7. All other children who are 4 after 30th April.
8. Late applications – these are added according to the date they arrive in school. Should two or more applications arrive on the same day, they will be added according to age.

Glacann Bord Bainistíochta na Scoile leis go gcuirtear páistí chun na scoile toisc go dteastaíonn óna dTuismitheoirí/gCaomnóirí go gcuirfear oideachas trí mheán na Gaeilge ar a bpáistí.

It is the view of the Board of Management that children are sent to the school because their
parents/guardians decide that they want their children to be educated through Irish.

Déanfaidh Bord Bainistíochta na Scoile cinneadh maidir leis an líon daltaí a nglacfar leo sna naíonáin shóisearacha ó bhliain go bliain. Cuirfear clárúchán iomlán na scoile san áireamh chomh maith le haon Imlitreacha ón Aire agus an cinneadh seo á dhéanamh.

The Board of Management will determine the number of children to be enrolled in Junior Infants on a yearly basis. The school’s enrolment along with any circulars from the Minister will be taken into consideration in taking this decision.

Iarrfar ar na Tuismitheoirí/ Caomhnóirí a chur in iúil don scoil i scríbhinn, go bhfuil sé i gceist acu glacadh leis an áit sin taobh istigh de 10 lá (luaifear spriocdáta sa litir ofrála)

The parents/ guardians are asked to confirm in writing within 10 days that they wish to accept the place offered to their child (the deadline will be clarified in the letter of offer)

Nuair a bhíonn na háiteanna ar fad líonta, cuirfear é seo in iúil do na tuismitheoirí/caomhnóirí eile agus déarfar leo go bhfuil a bpáistí ar an liosta feithimh agus cuirfear in iúl dóibh cá bhfuil siad ar an liosta. Má bhíonn folúntas ann, tabharfar áit don chéad pháiste eile ar an liosta feithimh. Ritheann an liosta feithimh seo go dtí deireadh an scoilbhliain dár gcionn.

When all the places have been allocated, the remaining parents/guardians will be informed that their child’s name is being placed on a waiting list and will be informed of their position on the waiting list.
Should a place become available, it will be offered to the next child on the waiting list. This list will be kept until the end of the following school year.

Déanfar plé idir na scoileana áitiúla maidir le clárúcháin chun cinntiú nach nglacann páiste le áit i níos mó ná scoil amháin.

Applications will be discussed with local schools to ensure that no child has accepted a place in more than one school.

Beidh seans ag na páistí dul i dtaithí ar an scoil i Mí an Mheithimh nuair a bheidh lá oscailte againn. Cuirfear breis eolais ar fáil nuair atá áit faighte agat sa scoil.

The children get an opportunity to visit their new school in June when an open day will be held. Further information will be given when your child has secured a place in the school.

I gcás míshástachta maidir le cur i gcrích Polasaí Iontrála na scoile, (i) is féidir le tuismitheoirí achomharc a dhéanamh leis mBord Bainistíochta. Caithfidh sé a bheith seolta i scríbhinn chuig cathaoirleach an Bhoird, ag soiléiriú bonn an achomhairc, taobh istigh de 10 lá tar éis dóibh an diúltú a fháil. Muna bhfuil tuismitheoirí sásta le toradh an achomhairc (ii) is féidir achomharc a dhéanamh leis an Roinn Oideachais agus Scileanna faoi mhír 29 den Acht Oideachas 1998 ar fhoirm oifigiúil na Roinne. Caithfidh sé seo a bheith déanta taobh istigh de 42 lá tar éis dóibh an diúltú a fháil.

In the case of dissatisfaction with the implementation of the schools’ enrolment policy, parents (i) may appeal to the Board of Management. It must be addressed in person to the chairperson of the board, stating the grounds of the appeal and lodged within 10 days of receiving the refusal. Parents, if unhappy with the result of this appeal (ii) can lodge an appeal under section 29 of the Education Act 1998 to the Department of Education and Skills on the official form provided by the Department. The appeal must be lodged within 42 days of receipt of the refusal from the school to enrol.

Clárúchán i Ranganna seachas na Naíonáin Shóisearacha

Glacfar le páistí isteach i ranganna eile seachas Naíonáin Shóisir má bhíonn spás sa rang má chomhlíonann siad na critéir thuas. Is é an Bord Bainistíochta a dhéanfaidh an cinneadh faoi pháistí a ghlacadh in aon rang eile. Lorgófar tuairiscí scoile/ aon mheasúnú deánta ar an bpáiste ó na tuismitheorí/caomhnóirí.

Enrolment in Classes other than Junior Infants

Pupils may be enrolled in classes other than Junior Infants if there is space in the class and if they fulfil the required criteria above. The Board of Management shall determine whether a child is accepted. The School will look for any assessments/school reports of the child from the parents/guardians.

Beidh agallamh leis na tuismitheoirí/caomhóirí agus leis an bpáiste le cinntiú go bhfuil cumas Gaeilge oiriúnach ag an bpáiste chun tairbhe a bhaint as an gcuracalam.

There will be an interview with the parents/guardians and children interested in enrolling in the school to ensure that their level of Irish is sufficient to enable the child to access the curriculum.

Páistí le mí-chumas nó riachtanais speisialta oideachais
Cuirfear iarratas ar áit sa scoil do pháistí le mí-chumas nó páistí go bhfuil riachtanas speisialta
oideachais acu ar an bhfoirm iarratais caighdeánach. In éineacht leis an bhfoirm, beidh miontuairisc ar mhí-chumas/ riachtanais speisialta an pháiste maraon le tuairisc leighis, mheasúnaithe nó síceolaíoch ag teastáil, de réir mar a oireann, má tá siad ar fáil.

Application for enrolment of children with a disability or other educational need should be made on the standard application form and must be accompanied by detailed assessments and/ or psychological report, report of the child’s disability/ educational needs, supported by medical reports, if available.

Déanfar maoiniú ar pháistí le riachtanais speisialta de réir na n-achmhainní a chuirtear ar fáil don Bhord Bainistíochta ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta.

Children with special needs will be supported in accordance with the level of resources provided by the Department of Education and Science to the Board of Management.

Caithfear Cód Iompair agus Polasaí na Gaeilge scoile a bheith léite is sínithe nuair a ghlacfar áit sa scoil.

The School’s Code of Behaviour and Irish Policy must be read and signed when accepting a place in the school.

Athbhreithniú:

Déanfar athbhreithniú ar an bpolasaí seo ag tús gach scoilbhliana.
This policy will be reviewed at the beginning of each school year.

Daingnithe:
Déanadh athbhreithniú agus faobhadh ar an bpolasaí seo ag cruinniú an Bhoird Bhainistíochta, ar an 8ú lá de Mhí na Samhna, 2012.

This policy was reviewed and ratified by the Board of Management on November 8th, 2012.


[Foirmeacha Iarratais ar fáil ó oifig na scoile - Application Forms Available from School Office]

 

Baile

************************************

Ráiteas Físe na Scoile

Our vision for Scoil Uí Cheithearnaigh

Is scoil Comhoideas, lán Ghaelach, Caitliceach bunscoile í Scoil Uí Cheithearnaigh faoi phátrúntacht Easpag Chluain Fearta a chothaíonn timpeallacht foghlama atá spreagúil, fáilteach, muiníneach, oscailte, measúil, dearfach agus comhoibritheach do chách. Is mian linn gurb áit í ina ndírítear ar fhorbairt ghnéithe mórálta, spioradálta, fisiciúla, acadúla aeistéitiúla agus cultúrtha i gcás gach dalta aonair.


Samhlaímid go dtarlóidh sé sin in atmaisféar ina bhfuil cóimheas, áit ina mothaíonn gach ball de phobal na scoile sásta agus sábháilte agus iad ag obair faoi spiorad spreagúil agus meon díograis, agus ag an am céanna go n-aithnítear agus go ndéantar éagsúlacht a cheiliúradh. Samhlaímid suíomh Ghaelach suailceach, sona a threiseoidh cumas foghlama agus fonn oibre gach éinne a oibríonn sa scoil. Beidh sé mar sprioc againn mar fhoireann scoile atmaisféar oscailte, comhoibritheach, ionrúil, cumarsáideach agus gríoúil a chothú inár measc féin, go mbeimid ag obair as lámh a chéile. Bheadh sé mar mhian againn trí thaithí dearfach foghlamtha go dtabharfaí spreagadh do gach páiste a gcumas féin a shroichint, tabhairt faoin saoil go muiníneach, sásamh a aimsiú agus bheith measúil i ndomhain atá ag síorathrú.


Scoil Uí Cheithearnaigh is a co-educational, all Irish, Catholic Primary school under the Patronage of the Bishop of Clonfert, a school which nurtures a stimulating, welcoming, trusting, open, respectful, positive and co-operative educational environment for all.

We wish it to be a place where there is an emphasis on the physical, intellectual, spiritual, emotional, social, culture and moral development of each individual child. This we envisage occurring in an atmosphere of mutual respect where all members of the school community, feel happy and secure working in a spirit of encouragement and enthusiasm while recognising and celebrating diversity.

We envisage an atmosphere of Irish Cultural awareness which will enhance the learning and the work ethic of all who work in our school. As a staff we are committed to creating a working environment for all which is open, co-operative, honest and generous. Our vision would be that each person through positive learning experiences will be stimulated to achieve his/her full potential, face life confidently, find fulfilment and be respectful in an ever changing world.

Baile.

.

Eolas faoin oíche Eolais Bhulaíochta a bhí againn sa scoil do thuistí 18/09/13 Information on our Anti-Bullying Information Evening Provided for the Parents of Scoil Uí Cheithearnaigh 18/09/13

Bullying

Repeated aggression, verbal, psychological or physical conducted by an individual or group against others who are not able to defend themselves in the actual situation.

Physical bullying could include kicking, pushing or beating the victim while the most common means of psychological bullying are teasing, name calling, exclusion and cyber.

 

TELL TALES SIGNS OF BEING BULLIED

 • Unhappy/moody (snaps at you more severely or more often than usual.)

 • Unexplained physical injuries (bruises, scrapes and scratches)

 • Torn clothing

 • Does not want to go to school (makes excuses often)

 • Grades are going down (not performing well)

 • Unwilling to discuss their school day

 • Withdrawn/moody/tense (wants to spend long periods of time alone)

 • Change in eating habits either over eating or not eating enough

 • Says he/she has no friends and hates school

 • Getting into trouble more often /acting out

 • Change in the relationships and friendships with others

 • Art work expressing turmoil

 • Anxious/fidgety

 • Bed wetting and nightmares

 • Unable to sleep

 • Depression/self harming/suicide attempts/severe anxiety

WHAT TO DO IF YOUR CHILD IS BEING BULLIED


 • Take your child seriously and Keep Calm!

 • Listen and be patient

 • Is this a repeated incident?

 • Asses level of bullying

 • Encourage Assertiveness, not aggressive nor behaviour

 • Inform the school

 • Start with the teacher: who, what, when, where

 • Work with the school

 • Make a change: if nothing else is working, change it.

 • Ask an older sibling to help or friend to intervene.

 • Widen your child’s circle of friends, i.e more activities in other genres

 • Take the child out of the situation. If that means big changes …..make them!

 • Get help: if your child is down and not coping, please seek professional help.

WHAT TO DO IF YOUR CHILD IS THE BULLY


 • Be patient, Inform the child if inappropriate behaviour by giving alternatives (it could be they may not be aware they are bullying)

 • Teach the child the difference between aggression and assertive behaviour

 • Teach empathy often: Role playing is helpful

 • Be open, approachable and positive to your child

 • Assess what is going on with your child

 • Is your child trying to recapture power by feeling bullied somewhere else by older siblings, or other mates in other clubs?

 • Self esteem: How does your child feel about him/herself?

 • Teach them about being diplomatic and inclusive

 • Don’t accuse, just give options. “What if you had done this instead of acting out”?

 • Teach your child to not take things personally: by not reacting and laughing some things off

 • If bullying is more of a habit: you may need to observe and step in with options for your child until they can wing it themselves.

IF YOUR CHILD REALISES HE IS BEING A BULLY AND FEELS BAD

 

 • Please listen to him/her: Give praise for realising their behaviour can hurt others. .........................................................
 • Help your child to forgive themselves: Explaining we all learn as we mature into adults and everything will be ok.”I’m sorry” goes a long way. ...............................................................
 • Turn over a new leaf: We all get a Re-do or a Do-over. The more chances we give ourselves the better people we become.
  Give new options for bullying behaviour.

 

REVIEW


After some time has passed, have a short conversation with your child and review. As the bully or the victim of bullying, reviewing will help your child to see that they can come through a situation and are ok. Analyse what worked and what didn't work so well, so that next time they know how better to deal with other situations that come up.

..

Baile

      

Baile           

 

 

 

Féilire 2015/16

School Calendar 2015-2016

Meán Fómhair………………………..September ’15
Ag oscailt 01/09/15.....................Re-opening Tuesday 1st September
Oíche Churaclam 16/09/15....... Curriculum Information Night 16/09/15


Deireadh Fómhair…………………..October ’15

Dúnta: Dé Luain 05/10/15 (Aonach)......... Closed Fair Monday
Closing on Friday 23rd - Mid Term. ...........(Closed Mon 27th-31st inclusive)


Mí na Samhna……………………….November ’15
Ag oscailt 02/11/15 Re-opening Monday 2nd


Mí na Nollag………………………….December ’15
Dúnta 08/12/14 Closed Tuesday 8th - Church Holiday
Ag Dúnadh 22/12/15 don Nollaig Closing on Tuesday 22nd - Christmas Holidays


Éanáir…………………………………..January ’16 :
Ag oscailt 06/01/16.........Re-opening Wednesday 6th January*

*Unfortunately a Department regulation dictates that we must re-open on January 6th this year. This year’s calendar does not set a precedent for future years.


Feabhra ………………………………..February ’16
Dúnta 18+19/02/16 Closed Thursday 18th & Friday 19th - Mid-Term


Márta ……………………………………March ’16
*Ag Dúnadh 16/03/16.........Closing March 16th Easter Holidays

Aibreán………………………………….April ’16
Ag oscailt 04/04/16.............Re-opening April 4th


Bealtaine…………………………………May ’16
Dúnta 02/05/15 Closed Monday 2nd – Public Holiday

Meitheamh………………………………June ’16
Dúnta 03/06/16...................Closed Friday 3rd – Holiday

Dúnta 06/06/16...................Closed Monday 6th– Public Holiday
Ag dúnadh 29/06/16...........Closing on Wednesday June 29th – Summer Holidays


*This calendar could be subject to change if it is necessary for us to make up time for lost days. If changes are required as part of contingency arrangements to make up for lost days due to unforeseen school closures the length of the Easter break may be reduced.


The number of school days in each month are as follows:

Meán Fómhair: 22 lá
Deireadh Fómhair: 16 lá
Samhain: 12 lá
Mí na Nollag: 15 lá
Éanair: 18lá
Feabhra: 19 lá
Márta: 12 lá
Aibreán: 20lá
Bealtaine: 21 lá
Meitheamh: 19lá

Iomlán: 183 lá

 

Baile

 

Féilire School Calendar 2016/17


Meán Fómhair………………………..September ’16
Ag oscailt 01/09/16..............................Re-opening Thursday 1st September
Oíche Churaclam 14/09/16....... Curriculum Information Night 14/09/16

Deireadh Fómhair…………………..October ’16 .................,,,,....................................................................................................... Dúnta: Dé Luain 03/10/16 (Aonach)......... Closed Fair Monday 03/10/16
Closing on Friday28th - Mid Term............(Closed Mon 31st - 4th inclusive)

Mí na Samhna……………………….November ’16
Ag oscailt 07/11/16 Re-opening Monday 7th

Mí na Nollag………………………….December ’16
Ag Dúnadh 22/12/16 don Nollaig Closing on Thusday 22nd - Christmas Holidays

Éanáir…………………………………..January ’17
Ag oscailt 09/01/17.........Re-opening Monday 9th January

Feabhra ………………………………..February ’17
Dúnta 23&24/02/17 Closed Thursday 23rd & Friday 24th - Mid-Term

Márta ……………………………………March ’17
Ag Dúnadh 17/03/17.........Closing March 17th Lá‘le Pádraig

Aibreán………………………………….April ’17
*Ag Dúnadh 07/04/17.........Closing April 7th Easter Holidays ...... Ag oscailt 24/04/17.............Re-opening April 24th

Bealtaine…………………………………May ’17
Dúnta 01/05/17……………Closed Monday 1st – Public Holiday

Meitheamh………………………………June ’17
Dúnta 02/06/17...................Closed Friday 2nd – Holiday

Dúnta 05/06/17...................Closed Monday 5th – Public Holiday
Ag dúnadh 29/06/17...........Closing on Thursday June 29th – Summer Holidays

*This calendar could be subject to change if it is necessary for us to make up time for lost days. If changes are required as part of contingency arrangements to make up for lost days due to unforeseen school closures the length of the Easter break may be reduced.

The number of school days in each month are as follows:
Meán Fómhair: 22 lá
Deireadh Fómhair: 19 lá
Samhain: 18 lá
Mí na Nollag: 16 lá
Éanair: 17 lá
Feabhra: 18 lá
Márta: 22 lá
Aibreán: 10 lá
Bealtaine: 22 lá
Meitheamh: 19 lá
Iomlán: 183 lá

Féilire 2017/18

School Calendar 2017-2018

 


Meán Fómhair ’17 Reopening Monday September 4th

Oíche Churaclam – Curriculum Night 20/09/2017


Deireadh Fómhair ’17 Closed Fair Day: Monday October 2nd
Closing on Friday 28th- Mid Term. (Closed Mon 30th October to Friday 3rd November inclusive)

Samhain ’17 Reopening Monday 6th

Nollaig ’17 Closing on Friday 22nd - Christmas Holidays (Closed from Dec 23rd-Jan 7th inclusive)

Eanáir ’18 : Reopening Monday 8th January

Feabhra’18 Closed Thursday 15th & Friday 16th - Mid-Term

Márta ’18 Closed Monday 19th - Public Holiday
Closing Friday 23rd March for Easter

Aibreán ’18 Reopening Monday April 9th


Bealtaine ’18 Closed Monday 7th– Public Holiday

Meitheamh ’18 Closed Friday 1st (School Holiday)
Monday 4th– Public Holiday
Closing on Friday 29th – Summer Holidays

*This calendar could be subject to change if it is necessary for us to make up time for lost days. If changes are required as part of contingency arrangements to make up for lost days due to unforeseen school closures the length of the Easter break may be reduced.

 

 

 


Féilire 2014/15

School Calendar 2014-2015

Meán Fómhair………………………..September ’14
Ag oscailt 01/09/14 Re-opening Monday 1st September
Oíche Churaclam 17/09/14 Curriculum Information Night 17/09/14


Deireadh Fómhair…………………..October ’14

Dúnta: Dé Luain 06/10/14 (Aonach) Closed Fair Monday
Closing on Friday 24th - Mid Term. (Closed Mon 27th-31st inclusive)


Mí na Samhna……………………….November ’14
Ag oscailt 03/11/14 Re-opening Monday 3rd


Mí na Nollag………………………….December ’14
Dúnta 08/12/14 Closed Monday 8th - Church Holiday
Ag Dúnadh 19/12/14 don Nollaig Closing on Friday 19th - Christmas Holidays


Éanáir…………………………………..January ’15 :
Ag oscailt 05/01/14 Re-opening Monday 5th January*

*Unfortunately a Department regulation dictates that we must re-open on January 5th this year. Rather than closing again on the 6th January and re-opening on the 7th, an exception has been made for the school to remain open on January 6th. We will arrange for a school Mass to celebrate this holy day. Looking ahead to subsequent years, as per circular 16/2014; the school will not be open on January 6th. This year’s calendar does not set a precedent for future years.


Feabhra ………………………………..February ’15
Dúnta 19+20/02/15 Closed Thursday 19th & Friday 20th - Mid-Term


Márta ……………………………………March ’15
Dúnta 17/03/15 Closed Tuesday 17th -St. Patrick ‘s Day
*Ag Dúnadh 27/03/15 Closing March 27th Easter Holidays

Aibreán………………………………….April ’15
Ag oscailt 13/04/15 Re-opening April 13th


Bealtaine…………………………………May ’15
Dúnta 04/05/15 Closed Monday 4th – Public Holiday

Meitheamh………………………………June ’15
Dúnta 01/06/15 Closed Monday 1st– Public Holiday
Ag dúnadh 26/06/15 Closing on Friday June 26th – Summer Holidays


*This calendar could be subject to change if it is necessary for us to make up time for lost days. If changes are required as part of contingency arrangements to make up for lost days due to unforeseen school closures the length of the Easter break may be reduced by remaining open up to and including Wednesday April 1st.


The number of school days in each month are as follows:

Meán Fómhair: 22 lá
Deireadh Fómhair: 17 lá
Samhain: 20 lá
Mí na Nollag: 14 lá
Éanair: 20 lá
Feabhra: 18 lá
Márta: 19 lá
Aibreán: 14 lá
Bealtaine: 20 lá
Meitheamh: 19 lá

Iomlán: 183 lá

 

Féilire 2013/14

School Calendar 2013-2014

Meán Fómhair………………………..September ’13
Ag oscailt 02/09/14 Re-opening Monday 2nd September
Dúnta: Dé Luain 30/09/13 (Aonach) Closed Fair Monday


Deireadh Fómhair…………………..October ’13
Ag dúnadh 25/10/14 Closing on Friday 25th - Mid Term.


Mí na Samhna……………………….November ’13
Ag oscailt 04/11/13 Re-opening Monday 4th


Mí na Nollag………………………….December ’13
Ag Dúnadh 20/12/13 don Nollaig Closing on Friday 20th - Christmas Holidays


Éanáir…………………………………..January ’14 :
Ag oscailt 07/01/14 Re-opening 7th January


Feabhra ………………………………..February ’14
Dúnta 20+21/02/14 Closed Thursday 20th & Friday 21st - Mid-Term


Márta ……………………………………March ’14
Dúnta 17/03/14 Closed Monday 17th - St. Patrick's Day

Aibreán………………………………….April ’14
Ag Dúnadh 11/04/14 Closing April 11th for Easter Holidays

Ag oscailt 28/04/14 Re-opening April 28th


Bealtaine…………………………………May ’14
Dúnta 05/05/14 Closed Monday 5th – Public Holiday

Meitheamh………………………………June ’14
Dúnta 02/06/14 Closed Monday 2nd – Public Holiday
Ag dúnadh 27/06/14 Closing on Friday June 27th – Summer Holidays


*This calendar could be subject to change if it is necessary for us to make up time for lost days. If changes are required as part of contingency arrangements to make up for lost days due to unforeseen school closures the length of the Easter break may be reduced by remaining open up to and including Wednesday April 16th.


The number of school days in each month are as follows:

Meán Fómhair: 20 lá
Deireadh Fómhair: 19 lá
Samhain: 20 lá
Mí na Nollag: 15 lá
Éanair: 19 lá
Feabhra: 18 lá
Márta: 20 lá
Aibreán: 12 lá
Bealtaine: 21 lá
Meitheamh: 19 lá

Iomlán: 183 lá

 

Baile

Éadaí scoile an tsamhraidh
Summer School Uniform 2016

Tá sé go hálainn an ghrian a fheiscint agus teas a bheith ann!!!

Tá traidisiún anseo éadaí scoile an tsamhraidh a chaitheamh an tam seo den bhliain. Mar sin is iad éadaí scoile an tsamhraidh ná:

- Bríste Ghearr dúghorm.
- T-léine scoile (gorm/bán/dearg)
- Bróga Reatha
- Geansaí Scoile spóirt

Taobh amuigh de seo ba chóir go mbeadh éadaí scoile ceart ar do pháiste gach lá.


It is wonderful to see the sun in the sky and feel its warmth on our backs!

As is tradition in Scoil Uí Cheithearnaigh, we can wear a summer school uniform at this time of year. Our summer school uniform consists of:

- Navy shorts
- School t-shirt (red/blue/white)
- Runners
- School tracksuit top

Please note that there is no mix and match option.

Children must wear their full school uniform or summer uniform.


Runners may be worn with summer uniforms and sports uniforms only. Black school shoes are worn with full school uniform.

Please support our school uniform policy as not doing so confuses and upsets the children, and gives the impression that our rules are there to be broken. We try to teach the children that fair rules are there for the benefit of everybody and must be respected by all for the good of society.


Ruairí Ó hAnnluain
23 /05/16

 

 

Leabhar Líostai 2016/17

Book Lists 2016/17

 

Naíonáin Bheaga

Naíonáin Mhóra

Rang 1

Rang 2

Rang 3

Rang 4

Rang 5

Rang 6

 

 

 

 

 

 

Baile


Scoil Uí Cheithearnaigh
Béal Átha na Slua
Co. na Gaillimhe
19969H


School Behaviour Policy

Ploasaí Smachta

Introduction:
The Whole School Behaviour Policy of Scoil Uí Cheithearnaigh has been revised in accordance with the Guidelines issued by the National Education Welfare Board . These guidelines are published on-line at www.educationwelfareboard.ie
Scoil Uí Cheithearnaigh is committed to implementing and adhering to these guidelines.


• Reflects the vision, mission and values of the school community and its Patron.
• Translates the expectations of staff, parents and students into practical arrangements that will help to ensure continuity of instruction to all students.
• Helps to foster an orderly, harmonious school where good standards of behaviour are expected and supported.
• Sets out the rationale for having a code of behaviour along with the roles and responsibilities of the school’s partners in relation to its implementation.
• Addresses:


....- The standards of behaviour expected in the school;
....- The plan for promoting good behaviour;
....- The ways in which the school responds to unacceptable behaviour
....- The plan for implementing the code;
....- Procedures for reporting student absences;
....- School procedures governing the use of suspension and expulsion.


• The Education Act 1998.
• The Education Welfare Act 2000
• The Health & Safety & Welfare at Work Acts 1989 - 2008
• The Education for Persons with Special Education Needs Act 2004

The following school policies are an essential part of the Whole School Behavioural Policy :

• Anti-bullying Policy.
• Substance use Policy.
• Special Education Needs Policy.
• Mobile Phone Policy.
• ICT Usage Policy.
• School Attendance Policy.
• Homework Policy.

Rationale for the Whole School Behavioural Policy


The school’s code of behaviour is a set of practices and procedures which form an essential part of the school plan for helping pupils in the school to behave and to be educated. It helps the school community to promote the school ethos, relationships, policies, procedures and practices that encourage good behaviour and prevent misbehaviour. It also assists teachers, other members of staff, students and parents to work together for a happy, effective and safe school.

By its nature the school has to be an ordered community where certain norms of behaviour are set down and observed. This is necessary not merely to establish a proper environment for learning, but also to educate children in social adjustment which will enable them to benefit from later education and to fulfill their lives as adults in society.
It is recognised that challenging behaviour is a complex problem, which does not lend itself to simple solutions. Incidents of misbehaviour have a range of immediate and/or long-term causes. Events in school are influenced by a complex mixture of expectations, attitudes, regulations and policies which are shaped by events in the classroom, school playground, home, local community and society.

Reducing challenging behaviour is a realistic aim. Eliminating it completely is not. Children have a need to discover where the boundaries of acceptable behaviour lie. It is natural for them to test those boundaries even in some cases for the excitement of a challenge. It is important that the school authorities quickly confirm the existence of the boundaries when they are challenged. Uncertain or delayed responses invite renewed challenges, which can lead children into more serious misbehaviour. Children should not be left in doubt as to what constitutes unacceptable behaviour. As stated above the elimination of challenging behaviour is unrealistic but the reduction of such behaviour to a minimum is not. This will be achieved by implementing concerted policies for raising expectations, for improving standards, and for promoting good behaviour with the consequential influence of marginalising challenging behaviour. It is reasonable that breaches of acceptable norms of conduct merit disapproval, which may be conveyed by certain sanctions.Similarly, good behaviour in particular circumstances deserves special merit and reward.

Aims of the School
The school aims to promote the aesthetic, spiritual, moral, intellectual, cultural, mental, physical and social development of the pupils and to prepare them so that they can avail of opportunities, responsibilities and experience of later education and adult life. The school exists to teach values as well as knowledge and skills. Many of these values are acquired through the affective curriculum and through specific lessons and activities covering religious, personal and social education. School rules and regulations, in conjunction with the fostering of positive relationships between teachers, pupils and parents are also important ways for promoting good behavioural values.

We consider that promoting responsible behaviour and self-discipline and the values on which they are based are essential school and home tasks which should not be separated from the practical need to maintain good order for the purpose of teaching and learning.

In drafting the code of discipline, due consideration has been given to the particular circumstances and needs of the school.
The Aims of the Code of Behaviour
The code of behaviour aims to:
• Create a climate that encourages and reinforces good behaviour.
• Create a positive and safe environment for teaching and learning.
• Encourage students to take personal responsibility for their learning and their behaviour.
• Help the students to experience the value of being responsible, participating members of the school community and to mature into responsible participating citizens.
• Assist the school community in building positive relationships of mutual respect and support among students, staff and parents.
• Promote equality for all members of the school community.
• Reflect the school’s commitment to provide positive support, including active teaching of relevant skills, for those students who are more vulnerable to behaviour problems.
• Prevent discrimination and allows for appropriate accommodation of difference, in accordance with Equality legislation.
• Promote a positive and safe working environment for all staff.
• Ensure that the school’s high expectations for the behaviour of all the members of the school community are widely known and understood.

It is agreed that a high standard of behaviour requires a strong sense of community within the school and a high level of co-operation among and between management, staff, pupils and parents. All parties of the school have a role to play in promoting good behaviour and discipline.

The Role of the Board of Management

The Board of Management has responsibility for governing the school on behalf of the Patron and for the benefit of the students, parents and teachers. The Board recognizes that promoting good behaviour and preventing misbehaviour are the main goals of the Code

The Board of Management will ensure where possible, that:
• The Code of Behaviour is informed by the principles of equality and fairness and administered in a fair and impartial manner.
• The school’s policies, and practices that help to promote positive behaviour and prevent inappropriate behaviour are implemented in the school.
• A stimulating and happy atmosphere, which is conducive to learning and teaching, is fostered within the school.
• A student is not discriminated against on grounds of equality.
• The Principal, teaching staff, parents and students will be supported with regard to the administration of a fair and efficient code of behaviour.

 

The Role of the Principal Teacher

The Principal teacher is responsible for the day to day management of the school subject to the authority of the Board of Management and therefore has a central role to play in promoting good
order and discipline. The Principal Teacher shall:
(i) Encourage a sense of collective responsibility among teachers, pupils and parents, whilst fostering a sense of commitment to the school.
(ii) Work to create a climate within which individuals within the school can fulfill their obligations and responsibilities.
(iii) Ensure that the policy of behaviour and discipline is implemented in a manner, which is consistent and fair to all.
(iv) Endeavour to ensure that appropriate support personnel both within and available to the school are involved to assist students and teachers.
(v) Be supportive of individual teachers with regard to the administration of the code of discipline.
(vi) Deploy teachers in a way, which makes appropriate provisions for pupils with serious learning and behavioural problems.
(vii) Consult with teachers when delegating specific responsibilities to pupils.
(viii) Ensure effective communication between home and school.
(ix) Ensure that staff members are familiar with the code of discipline.
(x) Establish meaningful authority, structures, through which teachers may actively participate in the organisation and management of the school.
(xi) Establish meaningful structures and activities through which children may form an identity with the school and benefit from school life.


The Role of the Teacher

The quality of relationships between teachers and students is one of the most important influences on student behaviour. Mutually respectful relationships balance warmth and empathy with objectivity, professional detachment, fairness and consistency.
The teacher is responsible for the effective implementation of the school’s code of behaviour within his or her classroom / SEN room, and in the communal areas during recreation and at other times in accordance with the established policy of the school.
• All teachers are entitled to, and will be supported by the Principal teacher, the Board of Management and parents with regard to the fair implementation of the code.
• Teachers may refer pupils to the Principal for serious breaches of discipline and for repeated incidents of minor misbehaviour but shall keep to a minimum the number of such referrals.
• Teachers will encourage the pupils by word and example to have respect and pride in their school and also involve the students in discussing and understanding the rationale for the school code of behaviour.
• Teachers will implement the Policy fairly and consistently, with due regard for the individual child, and will assist colleagues in the administration of the Policy.
• Learning Support/ Resource teachers and Special Needs Assistants will ensure that the Code is communicated in a manner that can be understood by students with special educational needs.

The Role of Parents

Parents have a most important role in shaping the attitudes which produce good behaviour in school. Consequently, the school needs the support of parents in order to achieve a level of order which will ensure the optimal development of all its pupils. Clearly, therefore, a high level of co-operation and communication between parents and school staff is essential and will be very rewarding. Parents should take full advantage of all formal and informal channels of communication within the school.

(i) Parents are encouraged to visit the class teacher informally during the year to discuss their child’s progress and to get to know the teacher. Such contact is mutually beneficial. It is important not to delay a visit until a problem emerges. When a parent wishes to discuss a matter of concern with a teacher, it is recommended to make an appointment rather than making an unscheduled visit which may result in a rushed and less than satisfactory discussion for all concerned (except in case of an urgent matter).

Parents can support the school by:
(ii) Encouraging their child, when necessary, to abide by school rules and to help in their enforcement.
(iii) By visiting the school for discussion when asked to do so by the Principal/Class Teacher.
(iv) By providing the school with relevant information on any aspect of the child (e.g. medical, sight, hearing, emotional, personal, social) which may impact on the child’s behaviour and would improve the teacher’s understanding of the child.
(v) By helping the child to realise that sanctions when they are applied are a consequence of his own and other behaviour and are applied with the expectation of improving behaviour in the future. Should a parent have reservations about a sanction applied in a particular case, it is usually better to speak with the teacher before reaching any firm conclusions.
(vi) Providing the school/teacher with an emergency telephone number at which parents may be contacted during school hours.
(vii) Assisting appropriately with homework in accordance with school homework policy.

Procedure for Reporting Absences from school


If a child is absent, parents are advised to contact the school and give a reason for the absence. When the child returns to school he should be given a written note (not in the journal) which contains:
(i) his name
(ii) the date/s of absence/s
(iii) the reason for the absence/s

The absence explanatory note will form a record which may be inspected by the Education Welfare Officer on a visit to the school. The school is obliged under Section 20 of the Act to maintain such a record for all pupils.

Strategies to affirm and promote good behaviour

The day-to-day excellence of school and classroom management enables most students to behave in ways that supports their own learning and development. Teachers and staff use a wide range of strategies for promoting good behaviour and for marginalising misbehaviour at both school and class level.


We encourage our students to behave well by:
1. Praising and affirming their homework, classwork, behaviour, and by writing commendations in diaries and copies.
2. Displaying their work as much as possible which provides opportunities for the Principal and/or colleagues to affirm good work and/or behaviour when visiting classrooms.
3. Recognising participation, achievement and contribution to the school across a wide range of areas such as attendance, behaviour, sports, art, music, drama, and academics.
4. Giving special rewards on particular occasions to the whole class in recognition of good effort.
5. Allocating special duties as rewards to pupils as a mark of respect for their special efforts.
6. Giving responsibility to them in the school and by involving them in the preparation and implementation of school and classroom rules.
7. Giving them opportunities to discuss the Code so that they understand that the code is important, fair and that they have a role in making it work.
8. Setting high expectations for student behaviour with clear and consistent standards.
9. Creating a happy school atmosphere whereby parents, teachers and pupils support each other and interact positively together.
10. Modeling the behaviour that is expected from students.
11. Creating good school and classroom routines, and setting and implementing clear boundaries and rules for students.
12. Monitoring student behaviour.
13. Helping students to acquire values of good behaviour through specific subjects such as SPHE, Religion and Drama.
14. Utilising SEN resources and professional support services for students who require support.
15. Putting in place appropriate supervisory management structures for overseeing school discipline.

Strategies which may be used to prevent and correct unacceptable behaviour:

(a) Reasoning with pupils in both public and private.
(b) Advising and alerting students to the consequences of inappropriate behaviour
(c) Reprimanding students (including advising and practicing how to improve).
(d) Temporary separating students from peers, friends or others.
(e) Withdrawing privileges.
(f) Detention during a break.
(g) Prescribing additional work.
(h) Confiscating disruptive items.
(i) Referring students to the Principal or Deputy Principal..
(j) Communicating with parents through school journal or telephone:

SUSPENSION AND EXPULSION OF A STUDENT

Context
All students and staff have the right to be treated fairly and with dignity in an environment free from disruption, intimidation, harassment, discrimination and victimisation. There will be cases of unacceptable behaviour where it will be in the best interests of the school community and/or the student involved, for the student to be removed from the school for a period of time or completely. Suspension and expulsion are the options available to the Board of Management in these situations.

TheGrounds for Suspension


When making a decision on a suspension the school considers that suspension should be a proportionate response to the behaviour that is causing concern. Normally, a range of appropriate student welfare and behavioural interventions will have been tried before suspension, and the school staff will have reviewed the reasons as to why these have not worked. Communication with parents may be verbal or by letter depending on the circumstances.

The decision to suspend a student requires serious grounds such as:
• the student’s behaviour has had a seriously detrimental effect on the education of other student/s and/or on the administration and management of the school.
• the student’s continued presence in the school at this time constitutes a threat to safety
• the student is responsible for serious damage to property.
• A single incident of serious misconduct may be grounds for suspension.

The following Factors will be considered before a pupil is suspended:
• The Nature and seriousness of the behaviour
• The context of the behaviour
• The impact of the behaviour
• The interventions tried to date
• Whether suspension is a proportionate response
• The possible impact of suspension

Authority to Suspend

The Board of Management of the school has the authority to suspend a student. This authority is delegated in accordance with procedure by The Board to the Principal in the event of a suspension being imposed for three days or less. The Chairperson of the Board of Management and the Principal are authorized to impose a suspension, up to and including 5 days in circumstances where a meeting of the Board cannot be convened in a timely fashion. This authority will be exercised by them having regard to their responsibilities to the whole school community and to the principles of procedural fairness.
All subsequent or longer term suspensions can only be imposed by the Board of Management.

Procedures to be followed in respect of suspension

When proposing to suspend a pupil the school authority will apply the principles of fair procedure. Where a preliminary assessment of an incident confirms serious misbehaviour that could warrant suspension the following procedures will apply:
• A formal investigation will be conducted
• The pupil and parent will be informed of the complaint and of the investigation and will be given the right to respond to the complaint and to state their position before a decision is made to impose a suspension.

The period of suspension

• A student should not be suspended for a period exceeding 3 days unless the Principal considers that a longer period of suspension is required.
• If a suspension longer than 3 days is being proposed, the matter will be referred to the Board of Management in accordance with procedure.
• The Board places a ceiling of ten days on any one period of suspension.
• The Board will formally review any proposal to suspend a student when the period of suspension, in the current school year, accumulates to twenty school days or more.

Notification of suspension

The Principal will notify the pupil and the parent in writing of the decision to suspend. The notification will confirm:
• The period of the suspension and the dates on which the suspension will begin and end.
• The reasons for the suspension
• The arrangements for returning to school, including any commitments to be entered into by the student and the parents.
• The right of appeal to either the Board of Management or the Secretary General of the Department of Education and Science.

Appealing a suspension

Parents who wish to appeal a decision of the school to suspend should discuss the matter with the school principal who will inform them of their rights. An appeal may be made by a parent/guardian if they consider that correct procedures have not been followed, or that an unfair decision has been made. An appeal should be made in writing stating the reason for the appeal.

....- The decision of the Principal to suspend a pupil may be appealed only to the Board .... . of Management.
....- The decision of the Board of Management to suspend a pupil may be appealed to .... . the Patron in the event of a suspension for less than 20 days and to the Secretary .... . General of the Department of Education and Science for a suspension of 20 days .... . or more.

Grounds for removing a suspension

A suspension may be removed if the Board of Management/Patron decides to remove the suspension for any reason or if the Secretary General of the Department of Education and Science directs that it be remove following an appeal under section 29 of the Education Act 1998.

Records and Reports

Formal written records will be kept of:
• The investigation (including notes of all interviews held).
• The decision making process.
• The decision and the rationale for the decision.
• The duration of the suspension and any conditions attached to the suspension.

Report to the Board of Management
The Principal will report all suspensions to the Board of Management, with the reasons for and the duration of each suspension and also to the NEWB as required.

Report to NEWB
The Principal is required to report suspensions in accordance with the National Education Welfare Board reporting guidelines [Education (Welfare) Act, 2000, section 21 (4)(a)]

EXPULSION


The Grounds for Expulsion

The Board of Management is the decision-making body in relation to expulsions.

Expulsion should be a proportionate response to the student’s behaviour. The step to expel a student is very serious and will only be taken by the Board of Management in extreme cases of unacceptable behaviour. The grounds for expulsion may be similar to the grounds for suspension. In addition to factors such as the degree of seriousness and the persistence of the behaviour, a key difference is that, where expulsion is considered, school authorities have tried a series of other interventions, and believe they have exhausted all possibilities for changing the student’s behaviour.

Factors to Consider Before Proposing to Expel a Student

• The nature and seriousness of the behaviour
• The context of the behaviour
• The impact of the behaviour
• The interventions tried to date
• Whether expulsion is a proportionate response
• The possible impact of expulsion


Procedures in respect of expulsion

• Fair procedures as well as procedures prescribed under the
Education (Welfare) Act 2000, will be applied where a preliminary assessment of the facts confirms serious misbehaviour that could warrant expulsion. The procedural steps will include:

1. The parents and student will be informed in writing that a detailed investigation in .....line with fair procedures will be carried out under the direction of the Principal to .....ascertain the veracity of the allegations.
2. The Principal will make a recommendation to the Board to consider expulsion.
3. The parents and student will be provided with all details and be invited to meet with .....the Board.
4. The Board of Management will consider the recommendation and conduct a hearing .....in accordance with fair procedure.
5. The Board will inform the parents in writing about its conclusions and the next steps .....in the process.
6. Where expulsion is proposed, the parents will be told that the Board of Management .....will inform the Educational Welfare Officer to that effect.
7. The student cannot be expelled before the passage of twenty school days from the .....date on which the EWO receives a written notification (Education (Welfare) Act .....2000, s24(1).
8. An appeal against an expulsion under section 29 of the Education Act 1998 will .....automatically succeed if it is shown that the Educational Welfare Officer was not .....notified in accordance with section 24(1) or that twenty days did not elapse from .....the time of notification to the Educational Welfare Officer to the implementation of .....the expulsion (Education (Miscellaneous Provisions) Act 2007, S4a).

It is a matter for the Board of Management to decide which of the tasks involved in these procedural steps requires separate meetings and which tasks can be accomplished together in a single meeting, consistent with giving parents due notice of meetings and a fair and reasonable time to prepare for a Board hearing.

Appeals

A parent may appeal a decision of the Board of Management to expel a student to the Secretary General of the Department of Education & Science. An appeal may also be brought by the National Educational Welfare Board on behalf of a student. All appeals must be made in writing.

Implementing the Code of Behaviour

The success of the code of behaviour depends on having a good plan for its implementation.
The essential elements of an implementation plan are:
1. Communicating the code
2. Teaching students the behavioural and learning skills they need
3. Identifying the educational and care needs of individual students
4. Securing parental support for the code
5. Monitoring behaviour in the school
6. Reviewing the code


Communicating the code of behaviour

• The Code of Behaviour will be communicated to parents by providing them with a copy of the code and/or by making the code available to them on-line on the school website. Parents are expected to support the school’s Code of Behaviour and to ensure that their children attending the school support it.
• The school Principal discusses the code with parents of Junior Infant pupils at the specially convened induction meeting for parents which is held in April/May of the school year.
• Essential elements of the code are published in the Student’s Journal each year and are available to students and parents.


Teaching the code and building student confidence and competence

The school will define and teach the behaviours which it expects from the students in order to foster in them the skills to manage their own behaviour and to respond appropriately to the behaviour of others. This will include:
• Revising the code with all pupils at the beginning of each school year.
• Referring to the code in class on a regular basis and applying the values in class and throughout the school.
• Clarifying students’ understanding of expected behaviours at appropriate times.
• Teaching and discussing appropriate and inappropriate behaviour with them as situations arise.
• Providing opportunities for students to learn and practice the rules.
• Using the Social, Personal and Health Education programme & the RE programme and extra-curricular opportunities (music, sport, drama, as means for teaching skills for responsible behaviour and relationships.
• involving students in reviewing and developing school policies, as part of school development planning.
• Assisting students with special educational needs to understand and observe the code.

Identifying the educational and care needs of individual students

• The school sets out on an annual basis to identify students who may require special support to enable them to access the school curriculum appropriately for their needs and to have the necessary supports put in place.

Building relationships with parents

Parental understanding and support for the implementation of the code of behaviour is
strengthened through activities such as:

• Informing parents of the content of the code at the meeting for parents of new students.
• Encouraging parents to share information about matters that might affect a student’s behaviour in school.
• Having in place an early warning systems to alert parents to concerns about a student’s behaviour, so that ways of helping the student can be discussed and agreed
• Having in place clear channels through which parents can communicate any concerns they may have about a student.
• Information sessions offered through the Parent Association, such as talks or workshops on behavioural matters and aspects of child and adolescent development
• Involving parents in reviewing and planning school policies, as part of school development planning.

Monitoring behaviour in the school

The school needs to know how the code is working and how well it is achieving its goals. To achieve this the school:
• Has arrangements in place for reporting, monitoring, and recording misbehaviour.
• Uses staff meetings and meetings between staff, supervisory staff and the Principal for these purposes.

Reviewing the code

The process of reviewing the code of behaviour is part of a continuous cycle arising from the use of the code in the school. It draws on a range of sources of information and evidence, including the experience and views of students, teachers and other staff and parents. It uses this information and analysis to plan ways to strengthen the operation of the code.
The school community recognizes the importance of conducting a formal review of the code every 5 years. This does not preclude a formal review at an earlier time.

THE SCHOOL CODE OF BEHAVIOUR

The one general rule for all of us in school is – everyone will act with courtesy, respect and consideration to/for others at all times.
The rules and regulations of the school exist:

(i) for the primary purpose of ensuring the right of each child to education in a relatively disruptive-free environment whilst accommodating the individuality of each child as far as possible;
(ii) to assist in creating and maintaining an orderly environment in which learning and teaching may occur;
(iii) to protect children from harm;
(iv) for promoting responsible behaviour and for helping children to become self-directing people.
1. Dress:
(a) In the interest of the overall appearance of the children as individuals and as a group, all children are requested to wear the school uniform on all school days and at all school functions as appropriate.
(b) the school tracksuit on all school days and at all school functions as appropriate.

The school uniform consists of:
(i) Navy trousers/pinafore/skirt
(ii) White shirt/blouse
(iii) V-necked red jumper(boys) Round neck jumper (girls)
(iv) A navy tie for boys
(v) School tracksuit - a red/navy/white tee-shirt should be worn with the school tracksuit.

2. Appearance and Hygiene:
Pupils are expected to be neat and presentable on all occasions. The wearing of jewellery of any kind is forbidden in school (except watch).
The highest standards of personal hygiene are expected from all pupils.

3. Attendance and Punctuality:
We expect regular attendance from every pupil throughout the school year.
Class time: Junior classes - 8.50 a.m. – 1.30 p.m.
All other classes - 8.50 a.m. – 2.30 p.m.
Pupils should not be absent without due reason.
Pupils who have been absent are required to give a written explanation from their parents/guardian to their teacher on return to school.

4. Homework:
Pupils are expected to record their homework in a journal. Parents are requested to sign the homework journal when they are satisfied that the work has been completed to their satisfaction. If children are experiencing consistent difficulty with homework parents should contact the class teacher.

5. Assembly areas at the school:
Pupils are expected to go promptly in an orderly manner to the appropriate assembly area when the bell rings. Good behaviour is expected from pupils. Pupils are to remain silent when requested by the teacher in charge.

6. Entering and Egressing from the school:
Pupils are requested to enter and egress from the building in a calm, quiet manner showing mutual respect and concern for everybody on the school premises. Loud talk or boisterous behaviour is inappropriate and unacceptable.

7. Classroom Expectations:
Pupils are expected to work and behave sensibly at all times in class. This means that pupils should apply good effort to lessons and should not distract or be distracted or annoyed by their class-friends. The highest standards of courtesy and politeness are expected and there is no excuse for rudeness or disrespect.

8. Moving throughout the school premises:
Pupils are requested to be orderly, quiet and mannerly when moving throughout the school premises. This means that running or loud talking is inappropriate. Children are expected to be courteous and helpful to parents, teachers, friends and adults on the school premises.

9. The Play Areas of the School and Games:
The children are expected to play and enjoy themselves whilst not infringing the rights of others to enjoy themselves as well. Rough play is not allowed. Pupils must remain within the school designated area once they arrive at school.
Pupils are not to leave the school premises during school time.

10. Cyclists:
(a) Children cycling to or from school are expected to walk with their bicycles when on the school grounds. Bicycles should always be kept locked on school premises.
(b) Cyclists should wear a safety helmet.

18. Miscellaneous:
(a) Children are not allowed to have chewing gum at school.
(b) In the interest of safeguarding against commercial manipulation, children are requested not to have sports cards and stickers etc. at school.
(c) Birthday invitations are not to be distributed at school as this invariably leads to children being excluded.

19. Environment:
Pupils are expected to keep the school environment litter free and to assist in making it a welcoming place for everybody. There is no excuse for mixing waste – food and organic material goes in the brown bin; clean recyclables go in the blue bin; items which cannot be recycled go in the black bin. It should be remembered that our waste need not be dirty, it is how we handle our waste that makes it dirty.

20. Travelling to and from School and School Functions:
The highest standard of good behaviour is expected from all children while travelling to and from school and whilst attending functions organised by or on behalf of the school.

21. Mobile Phones:
(i) The use of mobile phones by the pupils is forbidden on the school premises unless permission and supervision is provided by a teacher.
(ii) Mobile phones / technology which contain cameras with photographic and/or recording capability should not be used in any way which will (a) offend the privacy of any school individual and or (b) be damaging to the reputation of the school.

Ratification:

This policy has been ratified by the Board of Management.

 

 

Baile

 

 

 

 

Baile

 

 

22/08/17 - Litir Tús na Bliana

 

Beginning of year letter

Main Points:...........b.....Scoil ag oscailt - School opens 04/09/17

.<<<<<<<<<<<<<<<<<Labhairt na Gaeilge - Speaking Irish

.........................................Am Ranga - Start time 8.50 a.m.

........................................Oiche Churaclam - Curriculum Meeting 20/09/17

............................... .........Fair Monday - Luan an Aonaigh 02/10/17

.........................................Foirmeacha - 24/7 Insurance forms available from office

................................... .....Féilire - Calendar 2017/18

.........................................Éadaí Scoile - School Uniform

.........................................Airgead Scoile - School Finances

.........................................Teagmháil - Communication

.........................................School Complaints Procedure

Please read the entire letter for information school opening and closing times; lunches; speaking Irish around the school; how you can support the school;attendance; behaviour; buses; class teachers and more.....................................................................................................................

22/08/17

Litir Chinn Bliana 2017

Back-to-School Information Letter 2017

 

A Thuistí agus a Pháistí,

 

Tá súil agam gur bhain sibh taitneamh as na laethanta saoire.
I hope that everyone had a most enjoyable summer holiday.

 

Beidh an scoil ag oscailt Dé Luain, 4ú Meán Fómhair.
The school will be re-opening on Monday, September 4th at 8.50 a.m. Hopefully we will be celebrating a great Galway victory in the All-Ireland Hurling final!!!!

 

PAÍSTÍ NUA: Beidh grúpa mór Naíonáin nua ag teacht isteach chugainn – go n-éirí leo!
Our new Infant Class will be joining us! We wish them many happy days at school.

Beidh cupán tae ann ar an gcéad maidin d'éinne gur féidir leo fanacht! ........... ..........

There will be a cup of tea and a chat in the kitchen for any parents who have time to stay!

 

In order to ensure the smooth running of the school, please note the following points and file this letter for future reference:

LABHAIRT NA GAEILGE

Is Gaelscoil í Scoil Uí Cheithearnaigh. Ní scoil Bhéarla í. Is í Gaeilge teanga labhartha na scoile, níl cead Béarla a labhairt ach ag am Béarla.

As we are a Gaelscoil, it is the wish of you, the parents, that your children become fluent in spoken Irish from an early age. You chose to send your children to a Gaelscoil because you are aware of the benefits of bilingualism. It is vitally important that you make every effort to speak ‘as Gaeilge’ while in or about the school. We are all part of the Gaelscoil family.


Now is the time to start planning for September, we can all brush-up our ‘Cúpla Focal’ by tuning in to TG4 or Raidió na Gaeltachta. Also Irish classes for adults are held each year and have been greatly enjoyed by all participants in the past.

TUMADH GAEILGE/ TOTAL IMMERSION – to kick start the children’s fluency after the holidays we concentrate on spoken Irish for the first few weeks of school. Our English programmes begin at the end of September. This is most beneficial and sets the tone for the whole term.


AMANNA RANGA/CLASS TIMES

School Begins at 8.50 a.m. School Closes at 2.30 p.m.

Please note:
Naíonáin Bheaga 8.50 a.m. – 12 .00 for the first 10 days (8.50 - 1.30 p.m. from 18/09/17)


Naíonáin Mhóra 8.50 a.m. - 1.30 p.m.


Rang 1 8.50 a.m. - 1.30 p.m. for the first ten days (8.50 – 2.30 p.m. from 18/09/17)

 

TINREAMH/ATTENDANCE


As per The Education Welfare Act (2000), which came into effect on 01/09/2002, it is now mandatory for schools to report to the Education Welfare Officer all children who miss 20 days in any school year for any reason. When your child is absent a note must be given to the teacher, a phone call will not suffice. If no note is received the absence must be recorded as ‘Unexplained’.

CONDUCT/IOMPAR

Children are expected to behave with courtesy at all times and to treat property with respect. We have a beautiful building, it is up to all of us to keep it that way.

Good manners are vital and will be expected at all times and on all school related activities.
Certain comments, body language, hand signals and eye gestures can be highly inappropriate – please discuss this with your child – as you would expect, such behaviour cannot be tolerated at school.

ÉADAÍ SCOILE

Caitheann na Naíonáin Éadaí Spóirt gach lá.
Infant classes wear their School Tracksuits and red polo shirt everyday with runners or shoes.


Cailíní – Girls (Rang 1 – 6)

Pilirín dúghorm Navy ....................................Pinafore or navy skirt or school trousers.
Geansaí Dearg ...............................................Red School Jumper
Blús bán ........................................................White School blouse
Stocaí/Riteóga ...............................................Socks/tights - navy, white or red.
Bróga ............................................................Black school shoes - not runners

Buachaillí - Boys (Rang 1 – 6)

Bríste Dúghorm .............................................Trousers - Navy School Trousers
Geansaí Dearg ...............................................Red School Jumper
Léine Bán ......................................................White School Shirt
Carbhat dúghorm ...........................................Navy School Tie
Stocaí dúghorma ............................................Socks - navy/dark socks
Bróga Dubha .................................................Black school shoes - not runners

Culaith Spóirt: Sportswear
Culaith dúghorm agus bróga reatha ..................Navy School Tracksuit/school polo shirt/runners

Children must wear full school uniform throughout the entire school year. Black school shoes are part of our uniform (Rang 1 – Rang 6). Runners are only allowed with school tracksuit.

Children from Rang 1 - Rang 6 wear their school tracksuits 2 days per week. However as activities change during the year and new opportunities arise, sometimes it is necessary to change the days of the week the school tracksuit is worn.

Your class teacher will inform you of any changes during the year.

For September this is our timetable for wearing our school tracksuit:éadaoin agus Dé hAoine (Wednesday and Friday)

Rang 4/Rang 5/Rang 6 - Déardaoin agus Dé hAoine (Thursday and Friday)

Please clearly label all clothing. Clothes are lost every year due to a lack of labelling!!

Please note that we have a lot of per-used school tracksuits/clothing in school which is available to parents. Please contact the office.

HAIR

Hair should always be clean, neat and tidy. Hair colour is discouraged in the strongest possible way.

JEWELLERY

For Health and Safety reasons all necklaces worn by children must be worn inside clothes.
Earrings can become tangled in clothing or pulled in the yard – for this reason the only ear jewellery permitted in school are studs.

SNÁMH - SWIMMING

Swimming will be organised in the coming weeks. Last year all classes from Naíonáin Mhóra – Rang 6 swam during the year. This is under review at present. The first groups will begin in November. You will be informed of your child’s starting date in due course if your child is due to swim.

Each group will go swimming for 7 or 8 weeks. The cost last year was €6 per lesson to cover instructors, lifeguard and hire of pool and bus. Fee must be paid before classes commence as per Kingfisher policy.

RANGANNA BREISE – EXTRA CLASSES

Beidh na Ranganna Breise ann i ndiaidh scoile. Beidh siad á n-eagrú i Meán Fómhair.


Extra classes take place after school. Last year we had Music, Irish Dancing, French and GAA training, Coder Dojo.

FOIRMEACHA LE LÍONADH (Forms to be Returned)

Allianz Insurance company provide an insurance scheme for children of school going age. Last year €8 gave your child 24 hour-a-day cover for 365 days. Forms will be available in the office from 28/08/17.
Insurance forms must be filled in and returned by Friday 4th of September if you require your child to be insured. One form per family. I cannot reccommend this insurance highly enough, if you have any queries regarding this 24 hour/365 day insurance please speak to me.

 

Feilire na Bliana - School Calendar

 

DIALANN SCOILE – HOMEWORK DIARIES

Class diaries are available from the office at €3.00 each. Please sign your child’s homework each night and use the notes section to correspond with your child’s teacher.

 

LEABHAIR AR CHÍOS - SCHOOL BOOK RENTAL 3rd/4th/5th/6th Class

We have a book rental scheme in place for 3rd/4th/5th/6th Class - €25 per child (The books cost €80+)

.

.AIRGEAD SCOILE – SCHOOL FINANCES

Art/Craft; Photocopying; extra classroom resources; Text-a-Parent Charge €35 per child

The Bord of Management in consultation with Coiste na dTuistí and school staff have decided that there will be no increase in the amount of the school contribution -

€50 per family (páiste amháin – one child)
€75 per family (níos mó ná páiste amháin – more than one child)

(Note: The charge for Art/Craft; Photocopying; extra classroom resources; Text-a-Parent, etc. should be subtracted from this)

Please remit at your earliest convenience.

Please note also that your family contribution can be given in installments throughout the year. Please contact the office.

All monies to be put in envelopes with class, name and title clearly marked.

 

CONTACT DETAILS:

If your telephone number or address has changed please inform the office immediately.
It is vital that we are able to contact parents/guardians at all times. Also it is up to you to ensure that your current mobile phone number is logged with School Text so that you can receive important school text alerts.

LÓN SLÁINTIÚIL (Healthy Lunch)

In the interest of your child, Scoil Uí Cheithearnaigh has a healthy lunch policy. Sandwiches/ crackers/ fruit/ chopped vegetables/ yogurt/ non-sugary cereal bars are recommended. Sweet items are not permitted. Chocolate, including chocolate covered biscuits of any description, should not be given as lunch, nor should filled cream biscuits. No fizzy drinks, sweets, bars, chewing gum or crisps are allowed. Every child should bring a bottle of water to school each day. We work very hard to distinguish between food that is suitable for a healthy lunch and ‘treat food’ – we stress that treat food is not bad food but that it should be reserved for treat occasions.

MORNING TIME:

Each morning the children will assemble in the yard at the rear of the school, they will be collected from here by a teacher at 8.47 a.m.

Parents who accompany their children to school may use the front door to the left of the school. Children not accompanied by their own parents must congregate with their classes at the rear of the school.

The school gates will open each morning at 8.40 a.m. On wet days the door at the rear of the school is open from 8.40 a.m. The children line up in the corridor until 8.47 a.m.

The school/Board of Management cannot take responsibility for children who arrive to school before 8.40 a.m.

Any child arriving after 8.50 a.m. is late for school. Children coming late to school are very disruptive for the class and the teacher. Time lost is impossible to make up. Please do not be late.

In the interests of safety of all of our children, all doors close at 8.55 a.m. Anyone arriving after this time will enter through the main door and have their names recorded.

BUSANNA – BUSES

Parents of children who come to school by bus please note that the responsibility for safety and discipline on buses rests with the service provider. If you have any concerns about your child’s safety please contact the service provider without delay. If you have any reason to believe that a child was standing or unbelted for any reason you must contact the service provider immediately – it is a matter of life and death.

All contact details for bus service providers are available from the office.

MÚINTEOIRÍ RANGA 2017-2018

Seo liosta de na Múinteoirí Ranga a bheas againn i 2017/18...................................... Please see below our list of classroom teachers for 2017/18

Naíonáin Bheaga... - Múinteoir Gráinne
Naíonáin Mhóra ....- Múinteoir Síle
Rang 1 ..................- Múinteoir Ciara
Rang 2 ..................- Múinteoir Síobhán
Rang 3...................- Múinteoir Stiofán
Rang 4 ..................- Múinteoir Eoin
Rang 5...................- Múinteoir Nioclás

Rang 6 ..................- Múinteoir Rachel

Special Education– Múinteoir Áine-Máire; Múinteoir Aisling; Múinteoir Fíona; Múinteoir Mary.

Príomhoide - Ruairí

 

.

Teagmháil - Communication - As we look forward to September, it is important to keep in mind that lots of little incidents happen in school everyday and it is our job to deal with them. Problems only arise when we don’t find out about incidents. Please encourage your child to tell the teacher when something happens that makes them uncomfortable. If you as a parent know that your child is unhappy about something, please inform us straight away and we will do all in our power to rectify the situation.

(A sheet outlining the correct procedure to be followed when dealing with a concern is available below)

Enjoy the rest of the summer, looking forward to seeing you all next week,


Ag tnúth le bliain shona thairbheach,

Le gach deá ghuí,


___________________________________
Ruairí Ó hAnnluain agus Foireann na Scoile

 

“Míle buíochas do gach duine a chabhraigh linn sa scoil i mbliana”.
Many, many thanks to all who helped out and supported our school during the year!!!

.

.

 

Scoil Uí Cheithearnaigh
Complaints Procedure Policy


This policy has been drafted in accordance with the procedure agreed between the INTO and the CPSMA, as set out in the CPSMA Management Board Members’ Handbook (2007) Appendix 50, pp. 318 - 319.

Stage 1


1.1 A parent/guardian who wishes to make a complaint should approach the class teacher with a view to resolving the complaint.


1.2 Where the parent/guardian is unable to resolve the complaint with the class teacher, she/he should approach the principal teacher with a view to resolving it.


1.3 If the complaint is still unresolved the parent/guardian should raise the matter with the Chairperson of the Board of Management with a view to resolving it.


Stage 2


2.1 If the complaint is still unresolved, and the parent/guardian wishes to pursue the matter further he/she should lodge the complaint in writing with the Chairperson of the Board of Management.


2.2 The Chairperson should bring the precise nature of the written complaint to the notice of the teacher and seek to resolve the matter between the parties within 5 days of receipt of the written complaint.


Stage 3


3.1 If the complaint is not resolved informally, the Chairperson should, subject to the general authorisation of the Board and except in those cases where the chairperson deems the particular authorisation of the Board to be required:


a) supply the teacher with a copy of the written complaint; and


b) arrange a meeting with the teacher and, where applicable, the Principal Teacher with a view to resolving the complaint. Such a meeting should take place within 10 days of receipt of the written complaint.

Stage 4


4.1. If the complaint is still not resolved the Chairperson should make a formal report to the Board within 10 days of the meeting referred to in 3.1 (b).


4.2. If the Board considers that the complaint is not substantiated the teacher and the complainant should be informed within 3 days of the Board meeting.


4.3. If the Board considers that the complaint is substantiated or that it warrants further investigation it proceeds as follows:
(a) The teacher should be informed that the investigation is proceeding to the next stage;


(b) The teacher should be supplied with a copy of any written evidence in support of the complaint:


(c) The teacher should be requested to supply a written statement to the Board in response to the complaint;


(d) The Teacher should be afforded an opportunity to make a presentation of case to the Board. The teacher would be accompanied and assisted by a friend at any such meeting;


(e) The Board may arrange a meeting with the complainant if it considers such to be required. The complainant is to be accompanied and assisted by a friend at any such meeting;


(f) The meeting of the Board referred to in (d) and (e) will take place within 10 days of the meeting referred to in 3.1 (b).

Stage 5


5.1. When the Board has completed its investigation the Chairperson will convey the decision of the Board in writing to the teacher and the complainant within 5 days of the meeting of the Board.


5.2. The decision of the Board shall be final.


5.3. This Complaints Procedure shall be reviewed annually.


In this policy “days” means school days.


Note:
(a) Only those complaints about teachers which are written and signed by parents/guardians of pupils may be investigated formally by the Board of Management, except where those complaints are deemed by the Board to be:


1. on matters of professional competence and which are to be referred to the Dept. of Education and skills;


2. frivolous or vexatious complaints and complaints which do not impinge on the work of a teacher in a school;


3. complaints in which either party has recourse to law or to another existing procedure.


Unwritten complaints not in the above categories may be processed informally as set out in Stage 1 of this procedure.


(b) It is not within the remit of the parents’ association to deal with complaints of any description. Please follow the procedure outlined above.

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

(Litir tús na bliana - Back to school information pack 21/08/14Leabhar Liostaí 2014/15 - Booklists 2014/15 available here)

Éadaí scoile an tsamhraidh - Summer School Uniform

 
í