Gaelscoil Bhéal Átha na Slua

-

Gaelscoil - Scoil Uí Cheithearnaigh - Gaelscoil Bhéal Átha na Slua

Baile Fúinn Cúlra na Scoile Foireann Nuacht An Lá Scoile

 

Scoil Uí Cheithearnaigh

..

Béal Átha na Slua, Co. na Gaillimhe - Ballinasloe, Co. Galway.
Uimhir Rolla: 19969H
................R-Phost: scoiluich@eircom.net.......... Fón: (090) 9644347....
.

Bord Bainistíochta/Board of Management

 

Lean muid ar Aghaidh Leabhar- Follow us on Facebook

School Enrolment 2018

Tá Iarratais á dtógáil faoi láthair againn.

Féach an polasaí Iontrála thíos.

School Enrolment is currently underway

All applications for enrolment will be dealt with as per our enrolment policy.

 

Please see our enrolment policy below

Please note that our current enrolment will be updated in line with recent changes in leglislation (16/10/18)

 

Téigh i dteagmháil leis an oifig - Please contact the school

For information on enrolments for Sept 2018

090 9644347 nó scoiluich@eircom.net

 

 

Back to school Information Pack - 22/08/17

 

Féilire 2017/18 - School Calendar

All children to wear their full school uniforms with their school shoes.

Éadaí scoile le bróga scoile.

 

 

 

.(Please see Nuacht section for our current news).....

...IARRATAIS - APPLICATIONS for enrolment..........

............................ .

Polasaithe eile - other policies..........

 

.. a a a a a aa a a a a..... ..... .....

...................... .................Féilire 2017/18 - School Calendar

 

School Self-Evaluation (SSE) - Féin-Mheastóireacht Scoile (FMS

.

Coicís na n-Iarratas - School Enrolment Fortnight 12-26/01/17

Téigh i dteagmháil leis an oifig - Please contact the school

For information on enrolments for Sept 2017

090 9644347 nó scoiluich@eircom.net

.....

.

.

Ar an leathanach seo: .............................................................................................On this page:

 

**************************************************

.

Polasaí Iontrála - Enrolment Policy

.

....

Réamhrá - Introduction

Tá an polasaí seo á chur le chéile i gcomhthéacs an Acht Oideachais 1998. Tá Bord Bainistíochta na scoile le cead ón bPatrún, á chur le chéile chun cabhrú le tuismitheoirí/caomhnóirí páistí a chlárú sa scoil. BeidhCathaoirleach an Bhoird, Seán Ó Tuile, agus an Príomhoide, Ruairí Ó hAnnluain, sásta aon cheisteanna a fhreagairt maidir leis an bpolasaí seo.

This policy is being formulated in the context of the 1998 Education Act. The school’s Board of
Management with the agreement of the Patron, are putting it together to assist parents to enrol their children in the school. The Chairperson, Seán Ó Tuile and the Principal Ruairí Ó hAnnluain will be happy to answer any questions in relation to this policy.

1. Sonraí na scoile:

Seoladh:


Gaelscoil Uí Cheithearnaigh......................Uimhir Fóin: (090) 9644347
Béal Átha na Slua ......................................Uimhir Rolla: 19969H
Co. na Gaillimhe ........................................R-phost: scoiluich@eircom.net

2. Gaelscoil le héiteas Caitlicigh do bhuachaillí agus do chailíní, faoi phátrúnacht Deoise Chluain Fearta.
3. Scoil atá ag brath ar dheontaisí agus achmhainní mhúinteora ón Roinn Oideachais agus Scileanna.
Beidh an scoil ag feidhmiú faoi rialacha na Roinne.
4. Ní ghlacfar le níos mó páistí ná atá molta ag an Roinn Oideachais agus Scileanna
5. Leanfaidh Gaelscoil Uí Cheithearnaigh an Churaclam Bunscoile mar atá leagtha amach ag an ROS.

1. School Details:


Address:
Gaelscoil Uí Cheithearnaigh ....................Phone: 090 9644347
Béal Átha na Slua, .....................................Roll Number: 19969H
Co. na Gaillimhe ........................................Email: scoiluich@eircom.net


2. Catholic ethos primary Gaelscoil for boys and girls under patronage of “The Diocese of Clonfert”
3. A school depending on grants and teacher resources from the Dept. of Education and Skills. The school will operate under DES rules.
4. The number of children offered places will depend on current recommendations from
the Department of Education and Skills.
5. Gaelscoil Uí Cheithearnaigh will follow the National School Curriculum as laid out by the DES.

I gcómhthéacs rialacha agus cláracha na Roinne, Cearta an Phatrúin mar a leagtar amach san Acht Oideachais 1998, tacaíonn Gaelscoil Uí Cheithearnaigh leis na prionsabail a leanas:

In the context of the rules and programmes of the DES, the rights of the Patron as laid out in the Education Act 1998, and the money and resources available to the school, Gaelscoil Uí Cheithearnaigh supports the following principles.

1. Cuimsitheacht, go háirithe maidir le páistí a chlárú le bac éigin nó riachtanas oideachais speisialta
2. Cothromaíocht i dtaobh áit a fháil sa scoil agus ról iomlán a ghlacadh sa scoil
3. Rogha tuismitheora maidir le clárú
4. Meas ar éagsúlacht luachanna, creidimh, traidisiúin, teangacha agus slite beatha

1. Inclusivity, especially re: registering children with a disability or with special educational needs
2. Equality in getting a place in the school and taking part fully in school life
3. Parents’ right of application for their child
4. Respect for different values, religions, traditions, languages and ways of life

Bunaíodh Gaelscoil Uí Cheithearnaigh le freastal a dhéanamh ar éileamh bunoideachais Lán-Ghaeilge i mBéal Átha na Slua agus sa cheantar mórthimpeall. Tugtar tús áite sa scoil dá bhrí sin, do pháistí a thógtar le Gaeilge.


Gaelscoil Uí Cheithearnaigh was founded in response to the need for Primary Education through Irish in Ballinasloe. In the allocation of school places, preference is given therefore to children being brought up through Irish.

Aithnítear cearta tuismitheoirí/caomhnóirí a bpáistí a chlárú ina rogha scoile áitiúla, ach tá Bord Bainistíochta Ghaelscoil Uí Cheithearnaigh freagrach freisin as cearta phobal na scoile trí chéile, agus go háirithe cearta pháistí na scoile atá cláraithe cheana féin. Éilíonn sé seo breith chóir chothrom, ag cur leas na bpáistí ar fad san áireamh.